De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Groep 4 t/m 8

Leren moet betekenisvol en functioneel voor de praktijk van alledag zijn. In de methode ligt de nadruk op interactie. De kinderen leren de mogelijkheden van geschreven en gesproken taal kennen door interactie met elkaar en met de leerkracht.

De leerlijnen taal, spelling en woordenschat in thematiek en aanbod van woorden zijn aan elkaar gekoppeld.

Voor Begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip met actuele teksten op niveau waarbij wekelijks een leesstrategie centraal staat. De school streeft er naar vanaf groep 5 de vijf leesstrategieën (voorspellen, ophelderen onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties/verwijswoorden) minstens twee maal per jaar aan te bieden.

Leesbevordering

Naast de aspecten taal, spelling en woordenschat wordt in de hogere groepen ook aandacht besteed aan spreekbeurten. In de hogere groepen houden de kinderen minstens één keer per jaar een spreekbeurt. Elke leerling heeft een gratis OBA abonnement met gratis e-books.

Voor deze groepen hebben we de (software)methode Taal Actief 4.

Huiswerk

De leerlingen maken wekelijks het toegezonden huiswerk en oefenen in hun persoonlijk basispoort-account.