De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Onderwijs

NTC-school De Trekvogel accepteert alle Nederlandssprekende leerlingen, gedurende elk moment in het schooljaar, die aan de volgende eisen voldoen:
* de leerling heeft een onderwijskundig rapport van de laatst bezochte Nederlandstalige onderwijsinstelling;
* De leerling past binnen de Nederlandse taal en cultuur richting 1 of 2.
* Voor groep 1 en 2 kan ook richting 3 in samenspraak met de leerkracht.

Richting 1.
De leerling werkt in alle taaldomeinen toe naar:
het einddoel basisonderwijs: minimaal referentieniveau 1F en waar mogelijk streefniveau 2F en het einddoel voortgezet onderwijs: minimaal referentieniveau 2F, 3F of 4F.
De leerling werkt in alle taaldomeinen* toe naar eenzelfde einddoel als hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen.
Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein enigszins verschillen.

*categorieën van leerdoelen op het gebied van lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, begrippen en taalverzorging.

Richting 2.
De leerling werkt in alle taaldomeinen (net als binnen richting 1) toe naar de referentieniveaus. Voor VO-leerlingen kan vanaf referentieniveau 2F het einddoel ook zijn gericht op het Europees Referentiekader B1 of hoger*.
De leerling bereikt, vanwege de invloed van andere talen, deze doelen op een later moment dan hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein verschillen.
* Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand zijn talen beheerst te beschrijven. Het wordt in toenemende mate gebruikt in zowel het
vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen. Het ERK onderscheidt 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. De niveaus heten van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

Richting 3.
De leerling werkt toe naar de doelen die gebaseerd zijn op basale communicatieve functies zoals beschreven in het Europees Referentiekader A1 en A2.
De leerling leert Nederlands als nieuwe taal* . Doelstellingen worden op maat geformuleerd en kunnen per taaldomein verschillen.
*De leerling is nauwelijks aanspreekbaar in het Nederlands. Thuis wordt geen of nauwelijks Nederlands gesproken, ook al is mogelijk een van de ouders Nederlandstalig.

Uitgangspunt aannamebeleid

Uitgangspunt bij het aannemen van nieuwe leerlingen op De Trekvogel is om taalonderwijs aan te bieden aan alle geïnteresseerde Nederlandssprekende kinderen in Boekarest en via zoom gelijktijdig aan leerlingen in de omringende landen waar geen NTC-school is. Bij de aanname van nieuwe leerlingen vanaf groep 3, wordt van de leerlingen verwacht dat een basishoeveelheid aan kennis van het Nederlands aanwezig is. (corresponderend met hun leeftijd).
Om de kwaliteit van de huidige onderwijsactiviteiten te kunnen garanderen is een bepaald basisniveau van de Nederlandse taal vereist van nieuwe leerlingen. Het kan dus voorkomen dat een kind niet toegelaten kan worden tot het onderwijs van De Trekvogel.

Methodes voor het NTC-onderwijs in De Trekvogel.

De Trekvogel biedt interactief taalonderwijs aan, waarbinnen de nadruk ligt op beginnende geletterdheid, mondelinge communicatie en woordenschat.
Aan de hand van thema’s worden klassikale activiteiten georganiseerd. Met behulp van actuele materialen en hulpmiddelen wordt doelgericht gewerkt aan de tussendoelen beginnende geletterheid.
Het globale werkrooster is zodanig ingericht dat er een juiste balans is tussen :
1. Mondelinge taalactiviteit
2. Woordenschatactiviteit
3. Interactief voorlezen / leespromotie
4. Activiteit m.b.t. beginnende geletterdheid
5. Zelfstandig werken.
Tevens geeft het rooster de gelegenheid voor eigen inbreng van leerlingen, een mate van keuzevrijheid en biedt het structuur.

Groepen 1 en 2 (4-5 jaar)
Voor groep 1 en 2 gebruikt De Trekvogel volgende software :
1) Kleuterplein van Malmberg
2) Schatkist van Zwijsen

Groep 3 (6-7 jaar )
Voor groep 3 gebruikt De Trekvogel volgende software :
Lijn 3 – Aanvankelijk lezen van Malmberg
De Trekvogel streeft ernaar dat de leerlingen aan het einde van groep 3 op Avi 3 zitten wat betekent E3.

Groep 4 t/m 8
Kinderen op de basisschool zijn ontzettend gemotiveerd om te leren mits de doelen helder zijn, resultaten tastbaar, de stof gestructureerd is en de opdrachten compleet en uitdagend zijn. De Trekvogel sluit hier graag op aan om zo maximale resultaten te behalen.
De lesmethoden in het basisonderwijs zijn ontworpen aan de hand van de kerndoelen en tussendoelen Nederlands.
We werken taakgericht, leerlingen vertrekken vanuit een duidelijke opdracht of taak en werken toe naar het zelfstandig creëren van een product.
De Trekvogel maakt gebruik van de software-methode “Taal Actief 4” van Malmberg.
Ruime aandacht wordt besteed aan het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden.
Voor het deelgebied begrijpend lezen wordt onder andere de methode “Nieuwsbegrip” gebruikt.