De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Toetsing

Via methode-gebonden toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. In de groepen 4 tot en met 8 worden taaltoetsen en dictees afgenomen.

Naast de periodieke toetsen hanteren wij delen van het Dia LVS leerlingenvolgsysteem, waardoor de leerkracht betrouwbare informatie krijgt over de voortgang van individuele leerlingen. De resultaten geven de leerkracht een duidelijk beeld van het niveau dat de leerlingen hebben bereikt, vergeleken met het niveau in Nederland of Vlaanderen. Het stelt de leerkracht in staat hun contract bij te stellen en bevordert de doorgaande lijn tussen onze school en de toekomstige scholen.

Wij gebruiken alleen die toetsen die aansluiten bij ons onderwijs.

Groep 1 en 2

In groep 1 en 2 is testen niet verplicht.

Ordenen: leren ordenen is van groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind en voor het leren rekenen. Als na toetsing blijkt dat een kind moeite heeft met bepaalde onderdelen kan het zo spoedig mogelijk gerichte hulp krijgen die bij zijn ontwikkeling past.

Taal voor kleuters: een van de gebieden waarop kinderen tijdens de kleuterjaren in de basisschool spelenderwijs grote vorderingen maken is taal. We volgen de vorderingen op het gebied van taal op de voet en proberen tijdig effectief in te grijpen wanneer die ontwikkeling stagneert.

Groep 3 t/m 8

Toetsen in het Nederlands onderwijs in het buitenland. (Inspectie van het Onderwijs)

Afname van de toetsen in het buitenland levert goede informatie op over de voortgang van het leerproces van de leerlingen en over hun niveau in vergelijking met dat van leerlingen in Nederland.

Toetsing binnen het NTC-onderwijs

In het primair NTC-onderwijs neemt de methodegebonden en landelijk genormeerde toetsing veel onderwijstijd in beslag. Vaak te veel, omdat er in totaal maar 120 uur beschikbaar is. We raden NTC-scholen daarom aan om bij de methodegebonden toetsing goed te kijken of deze  aansluit bij de keuzes die gemaakt zijn in het aanbod. Heeft u hier vragen over? Tijdens het inspectiebezoek gaan we hierover graag in gesprek. U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Wat betreft de landelijk genormeerde toetsing gaan we als inspectie in het primair NTC-onderwijs uit van minimaal:

  • 1 keer per jaar toetsen op begrijpend lezen vanaf groep 5
  • 1 keer per jaar toetsen op spelling vanaf groep 4
  • 1 keer per jaar toetsen vanaf het jaar dat het leesproces in gang is gezet tot en einde van het voortgezet technisch leesproces (meestal vanaf groep 3 tot en met groep 6)

Woordenschattoets

Een woordenschattoets is niet verplicht. De afname van een woordenschattoetsen blijkt namelijk te weinig toegevoegde waarde te hebben voor R1- en R2-leerlingen. In individuele gevallen (met name bij R3-leerlingen) kan afname van een landelijk genormeerde taalniveautest (inclusief de woordenschat) wel zinvol zijn.

Leerresultaten

Als inspectie bekijken we de toetsgegevens van bovengenoemde toetsen om enerzijds te bepalen of scholen ambitieuze doelen voor de te bereiken leerresultaten opnemen in hun systeem van kwaliteitszorg. Anderzijds gaan wij met deze gegevens na of scholen de beoogde leerresultaten behalen. Dit kan voor leerlingen afzonderlijk, groepen leerlingen en per taaldomein. De referentieniveaus Nederlandse taal zijn daarbij het uitgangspunt.

Voor leerlingen in het basisonderwijs gelden de volgende eindniveaus:

  • Basisonderwijs taal 1F en 2F;

Ook kijken we bij de beoordeling van de leerresultaten naar de leerwinst per leerling en indien mogelijk ook per groep en per taaldomein. Het accent ligt daarbij op de resultaten op technisch en begrijpend lezen in de bovenbouw. Verder vinden we het belangrijk dat scholen kunnen laten zien dat zij de toetsresultaten gebruiken bij het bepalen van de inhoud van hun onderwijs. Ook dit kan weer op leerling- en/of groepsniveau.

De eindtoetsen zoals die in Nederland gebruikt worden zijn niet geschikt voor het NTC-onderwijs.

DMT (woordenleestoets): de leerlingen lezen in drie minuten zoveel mogelijk woorden hardop.