De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Groep 4 t/m 8

Leren moet betekenisvol en functioneel voor de praktijk van alledag zijn. In de methode ligt de nadruk op interactie. De kinderen leren de mogelijkheden van geschreven en gesproken taal kennen door interactie met elkaar en met de leerkracht.

De leerlijnen taal, spelling en woordenschat in thematiek en aanbod van woorden zijn aan elkaar gekoppeld.

Voor Begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt actuele teksten op niveau waarbij wekelijks een leesstrategie centraal staat. De school streeft er naar vanaf groep 5 de vijf leesstrategieën (voorspellen, ophelderen onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties/verwijswoorden) minstens twee maal per jaar aan te bieden.

Leesbevordering

Naast de aspecten taal, spelling en woordenschat wordt ook aandacht besteed aan boekpromotie. De kinderen leren boekbesprekingen schrijven en boeken mondeling presenteren. In de hogere groepen houden de kinderen minstens één keer per jaar een spreekbeurt of boekbespreking.

De leerlingen worden gestimuleerd om één of meerdere (voor-)leesboeken mee te nemen en lezen is een verplicht onderdeel van het huiswerk.

Voor deze groepen is de methode Taal Actief voor handen.