De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Onderwijs

NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen NTC Richting 1-, 2- en 3  kinderen.

Wij kiezen er voor alleen Richting 1 en 2 kinderen aan te nemen op onze school. Dit houdt in dat de kinderen in staat moeten zijn voldoende Nederlands te verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen. Bij twijfel wordt een intakegesprek gehouden met het kind en de ouders.

NTC Richting 1

Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland of Vlaanderen en moet een terugkeer in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de dagschooltaal en eventueel de taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.

 NTC Richting 2

Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de dagschooltaal. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar over het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

NTC Richting 3

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. De leerstof is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen.

Methode

Vanaf groep 3 bieden wij gevarieerd taalonderwijs aan dat er op gericht is om de leerlingen:

-    vaardigheden te laten ontwikkelen waarmee ze taal doelmatig kunnen gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;

-    kennis en inzicht te laten verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van taal;

-    plezier te laten hebben in het gebruiken en beschouwen van taal.

Dit wordt gerealiseerd door functioneel taalgebruik waarbij spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing in alle facetten aan de orde komen. De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse en Vlaamse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland of Vlaanderen te bevorderen. De lessen Nederlandse cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.

We gaan uit van de dagelijkse leefwereld van de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om samen opdrachten uit te voeren. Naast de leesvaardigheidactiviteiten zijn er veel activiteiten die gericht zijn op de mondelinge taal en de schrijfvaardigheid.