De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Evaluatie

Het CITO verdeelt de toetsresultaten in A t/m E scores. De A-groep zijn de ca. 25 % hoogst scorende leerlingen, de B-groep zijn ca. 25 % net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de C-groep zijn de ca. 25 % net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, de D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en de E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen.

Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers of anderszins aangeduid of omschreven worden. De resultaten zijn vaak niet direct zichtbaar of meetbaar. De resultaten bij taal, spelling en andere kennisvakken zijn door het afnemen van toetsen wel direct vast te stellen. Moeilijker wordt het wanneer we het hebben over taalvaardigheden bij andere vormingsgebieden. Hier is het vaak de leerkracht zelf die door zelfevaluatie moet constateren of zijn of haar onderwijs ook de beoogde resultaten heeft opgeleverd.

Als Nederlandse school in het buitenland spelen de resultaten voor ons een grote rol, zeker wanneer we ze kunnen vergelijken met de Nederlandse situatie. Dan houden ouders immers zicht op de mate waarin voor hun kind de aansluiting met het onderwijs in Nederland wordt gerealiseerd.

Rapport

De leerling krijgt tenminste 1 maal per jaar een rapport mee naar huis. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders tussentijds zelf behoefte hebben aan een gesprek staat de leerkracht hier altijd voor open.

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden opgenomen:

-    gegevens over leerling-besprekingen;

-    verslagen van gesprekken met ouders;

-    speciale onderzoeken;

-    handelingsplannen;

-    toets- en rapportgegevens.

Bij het verlaten van de school wordt het volledige leerlingdossier en een onderwijskundig rapport voor de toekomstige leerkracht meegegeven.