De Trekvogel. Nederlandse Taal- en Cultuurschool Boekarest

Toetsing

Via methode-gebonden toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. In de groepen 4 tot en met 8 worden taaltoetsen en dictees afgenomen.

Naast de periodieke toetsen hanteren wij delen van het CITO-leerlingenvolgsysteem, waardoor de leerkracht betrouwbare informatie krijgt over de voortgang van individuele leerlingen. De resultaten geven de leerkracht een duidelijk beeld van het niveau dat de leerlingen hebben bereikt, vergeleken met het niveau in Nederland of Vlaanderen. Het stelt de leerkracht in staat hun contract bij te stellen en bevordert de doorgaande lijn tussen onze school en de toekomstige scholen.

Wij gebruiken alleen die toetsen die aansluiten bij ons onderwijs.

 

Groep 1 en 2

Ordenen: leren ordenen is van groot belang voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind en voor het leren rekenen. Als na toetsing blijkt dat een kind moeite heeft met bepaalde onderdelen kan het zo spoedig mogelijk gerichte hulp krijgen die bij zijn ontwikkeling past.

Taal voor kleuters: een van de gebieden waarop kinderen tijdens de kleuterjaren in de basisschool spelenderwijs grote vorderingen maken is taal. We volgen de vorderingen op het gebied van taal op de voet en proberen tijdig effectief in te grijpen wanneer die ontwikkeling stagneert.

 

Groep 3 t/m 8

Leeswoordenschat in groep 5 tot en met 8: hierin wordt de woordenschat in een leescontext getoetst. De toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van de woordenschat, hoe groot de passieve woordenschat van de leerling is en hoe die zich verhoudt tot de woordenschat van andere leerlingen in de groep en in Nederland of Vlaanderen.

Spelling (SVS): Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de juiste schrijfwijze van Nederlandse woorden. Met deze toets kunnen wij de ontwikkeling van de spelvaardigheid van onze leerlingen nauwkeurig volgen en tijdig ingrijpen als de ontwikkeling stagneert. Bij een D of E score wordt een oefenprogramma samengesteld. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind hierin begeleiden. De toetsen SVS (Schaal Vorderingen in Spelvaardigheid) bestaan uit een aantal woorddictees.

Begrijpend Lezen (TBL): tekstbegrip is een voorwaarde voor het opnemen van informatie uit verschillende teksten. Om te kunnen beoordelen of leerlingen zich voldoende ontwikkelen op het gebied van begrijpend lezen nemen wij deze toets 1 x per jaar af.

Leestechniek en Leestempo: deze toets bestaat uit opdrachten die de kinderen stillezend maken. Bij de groepen 4 t/m 7 bestaat een tijdslimiet van ongeveer 8 minuten. De leerlingen kunnen deze toets allemaal gelijktijdig doen. Vanuit de scores van deze toets wordt het AVI-niveau bepaald.

Bij het uitzoeken van boeken is niet alleen het technisch leesniveau van belang, ook het begrijpend leesniveau en de persoonlijke interesse van het kind zijn belangrijk. De scores op technisch leesniveau en die op de begrijpend leestoetsen kunnen helpen bij het zoeken naar de juiste boeken.

DMT (woordenleestoets): de leerlingen lezen in drie minuten zoveel mogelijk woorden hardop.